0q0w0e
Опубликовано 1 год назад по предмету Українська мова от 0q0w0e

Фонетична транскрипція текста " Чудовий жовтий колір подекуди на кінцях хмарок лиснить то жовтогарячим світом, то рожевим. Сонце без проміння, червоне, неначе з жару, але жовтий світ од хмар одбиває й кидає ясний світ на широку картину. За Вишгородом стоїть на Дніпрі сиза, але з жовтим сутінком імла. "

  1. Ответ
    Ответ дан Богдана15

    [ч у д о в и й  ж о в т и й  к о л і р  п о д е к у д и  н а  к і н ц я х  х м а р о к  л и с н и т '  т о  ж о в т о г а р а ч и м  с в і т о м  т о  р о ж е в и м] [с о н ц е  б е з  п р о м і н: я   ч е р в о н е  н е н а ч е  з  ж а р у  а л е  ж о в т и й  с в і т  о д   х м а р  о д б и в а є  й  к и д а є  й а с н и й  с в і т    н а  ш и р о к у  к а р т и н у] [з а  в и ш г о р о д о м  с т о ї т ь  н а   д н і п р і   с и з а  а л е  з    ж о в т и м  с у т і н к о м  і м л а]

Не тот ответ, который вам нужен?
Найди нужный
Самые новые вопросы
Задай вопрос